Podmienky ochrany osobných údajov

Tu sú informácie o spôsobe a rozsahu spracovania Vašich osobných údajov, vrátane rozsahu Vašich práv s tým súvisiacich:

Kto je správcom osobných údajov?

Fitnessa, s.r.o., IČO: 47510846, DIČ: 2023925860, so sídlom Štefánikova 29, Bratislava 811 05, Slovensko, v obchodnom registri zapísané v: Bratislava I, odd. Sro, vl.č.93960/B (ďalej len ako „Mišo Duchoň“);

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od Vás, na základe Vášho nákupu vstupenky.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Pri nákupe vstupenky:
• meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa;
• ďalšie údaje vyžadované usporiadateľom, ktoré sú potrebné pre uskutočnenie akcie.

K akým účelom osobné údaje využívame?

Pre účely plnenia zmluvy o predaji vstupenky, ktorú sme s Vami uzavreli, tj. za účelom:
• doručenia vstupenky;
• informovania o zmene termínu alebo miesta konania akcie, o zrušení akcie, o ďalších detailoch a náležitostiach akcie;

  • kontroly vstupenky a umožnenie vstupu na akciu;
    • vybavenie reklamácie a prípadné vrátenie vstupného.Pre účely spracovania z titulu oprávneného záujmu Miša Duchoňa alebo usporiadateľa, tj,:
    • ponuky produktov a služieb súvisiacich s konaním akcie (napr. doprovodný program)
    • prevencia a odhaľovanie podvodného jednania (napr. predpredaj vstupeniek za účelom zisku bez oprávnenia k podnikaniu);
    • prieskumu nákupného chovania

Pre účely zasielania noviniek od Miša Duchoňa alebo usporiadateľa:
• v prípade Vášho výslovného súhlasu so zasielaním noviniek predáte Vašu e-mailovú adresu usporiadateľovi akcie, ktorý Vás môže kontaktovať za účelom ďalších ponúk, pre Vás zaujímavých akcií;
• výslovný súhlas pre zasielanie noviniek môže zo zákona poskytnúť len osoba staršia, ako 16 rokov;
• v takom prípade sa podmienky spracovania Vašich osobných údajov riadia podmienkami usporiadateľa;
• súhlas  so zasielaním noviniek od Miša Duchoňa alebo usporiadateľa môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu, ktorý je uvedený na konci každej ponuky.

Ako dlho osobné údaje uchovávame?

Osobné údaje uchovávame len do doby uskutočnenia akcie, poprípade do doby vysporiadania nárokov zákazníka vyplývajúcich z účasti na akcii, poprípade na dlhšiu dobu, pokiaľ to vyžaduje právny predpis, alebo je nutné z titulu oprávneného záujmu Miša Duchoňa, napr. pre účely vybavenia alebo uplatnenia našich nárokov;
Údaje nedržíme dlhšie, než sme oprávnení; po strate zákonného dôvodu vymazávame príslušné osobné údaje;
Pokiaľ udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov pre iný účel, než plnenie zmluvy (napr. pre zasielanie noviniek od usporiadateľa), spracovávame Vaše osobné údaje až do odvolania súhlasu.

Komu smieme osobné údaje poskytnúť?

Usporiadateľovi akcie, pre účely plnenia zmluvy o predaji vstupenky a pre účely spracovania z titulu jeho oprávneného záujmu alebo s Vaším súhlasom pre účely zasielania noviniek;
Subjektom, ktoré sú na základe zákona oprávnené tieto údaje vyžiadať.

Je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je úplne dobrovoľné a je založené na zmluvnom základe; pokiaľ nám osobné údaje odmietnete poskytnúť, nie je možné Vám prostredníctvom „Eshop Miša Duchoňa“ predať vstupenku;
Pokiaľ udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov pre iné účely než plnenie zmluvy (napr. pre zasielanie noviniek od usporiadateľa), poskytujete takýto súhlas dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Aké máte práva ohľadom osobných údajov v súvislosti s nákupom vstupeniek?

Právo na prístup k osobným údajom
• Máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame.

Právo na opravu osobných údajov
• Máte právo žiadať o aktualizáciu, doplnenie, či opravu osobných údajov, pokiaľ sa domnievate, že sú nepresné, alebo neúplné.

Právo na vymazanie osobných údajov
• Máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli spracovávané.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
• Máte právo požadovať obmedzenie spracovania, pokiaľ popierate presnosť Vašich osobných údajov, alebo je ich spracovanie protiprávne, ale odmietate vymazanie takýchto osobných údajov.
• Toto právo máte aj v prípade, pokiaľ už Mišo Duchoň osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale vy požadujete ich ďalšie spracovanie (v obmedzenej miere), aby ste mohli napríklad na súde uplatniť nárok, ku ktorému nami spracovávané osobné údaje potrebujete.

Právo na prenositeľnosť osobných údajov
• Máte právo k tzv. prenositeľnosti osobných údajov k inému správcovi, ak je to technicky možné.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov
• Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov. V takomto prípade Vaše osobné údaje už naďalej nebudeme spracovávať, pokiaľ k tomu nebudeme mať zákonný titul a/alebo by to bolo v rozpore s účelom spracovania.*

Aké sú lehoty pre spracovanie mojich požiadavkov?

Na Vaše žiadosti týkajúce sa uplatnenia Vašich práv budeme reagovať bez zbytočného odkladu v lehote do 30 dní od obdržania žiadosti.;
Bez zbytočného odkladu o žiadosti o obmedzení spracovávania, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov budeme informovať príjemcu osobných údajov. Výnimkou sú len prípady, kedy je informovanie príjemcu nemožné, alebo by vyžadovalo neúmerné úsilie.

Akým spôsobom zaisťujeme ochranu osobných údajov?

Osobné údaje ukladáme v zabezpečenej elektronickej forme a využívame ich pre naplnenie vyššie uvedených účelov, poprípade ich predávame nižšie špecifikovaným osobám.

Zaviedli sme primerané technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia chrániace Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo pred iným možným zneužitím.

Osoby, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných, či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Predávame Vaše osobné údaje do krajín mimo EÚ alebo medzinárodným organizáciám?

Nie, poskytovaním služieb Miša Duchoňa nevyžadujeme, aby sme predávali Vaše osobné údaje krajinám mimo EÚ, alebo iným medzinárodným organizáciám.

Kde môžete podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov?

Máte právo podať sťažnosť, pokiaľ sa domnievate, že pri spracovaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov, a to pri dozorujúcom orgáne:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Telefonický kontakt na podateľňu úradu
+421 2 32 31 32 14

E-mailová adresa
info@pdp.gov.sk

Tieto zásady môže Mišo Duchoň príležitostne upraviť alebo aktualizovať. Pokiaľ budete služby Miša Duchoňa ďalej používať aj po úpravách alebo aktualizácii týchto zásad, vyjadrujete tým s nimi súhlas.

Kontakt:

objednavky@misoduchon.com

Fitnessa s.r.o.
Štefánikova 29
Bratislava 811 05
Slovensko

V Bratislave dňa 05.03.2019, Fitnessa, s.r.o.

Author