Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, vzhľadom k tomu, že sa jedná o zmluvu o využitie voľného času a vyplnenie je podnikateľom, teda v tomto prípade Usporiadateľom Akcie, poskytované v určenom termíne.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (zaslaným e-mailom) na e-mailovú adresu: objednavky@misoduchon.com. Na tento účel môžete použiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali v e-maile potvrdzujúcom Vašu objednávku. Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy na e-mailovú adresu objednavky@misoduchon.com.


Vzorový formulár o odstúpení od zmluvy zákona č. 102/2014 Z. z.:

Komu: Michal Duchoň – Fitnessa s.r.o., Štefánikova 29, 811 05 Bratislava

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Dátum objednania………………………………..

Číslo objednávky:…………………………………

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………………………………………………………………

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………………………………………………………………………………

Číslo účtu spotrebiteľa* (ak si želáte vrátiť peniaze bankovým prevodom na Váš účet) alebo adresa spotrebiteľa* (ak si želáte vrátiť peniaze poštou) pre vrátenie platieb súvisiacich s uzavretím zmluvy:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………………………………………………………………

Dátum ………………………..

* Nehodiace sa prečiarknite

Author